TOPlist

Vitajte

Vitajte na oficiálnych stránkach Lesov obce Vrbov.
Naše lesy sa nachádzajú v Levočských vrchoch, v prevažnej väčšine v bývalom Vojenskom výcvikovom priestore Javorina.

Obecné lesy Vrbov  sa nachádzajú na dvoch samostatne hospodáriacich  lesných celkoch, na ktoré boli Vojenskou ubytovacou a stavebnou správou Košice odovzdané užívacie práva obci Vrbov k lesným pozemkom delimitačným protokolom zo dňa 21.02.1997.
Prvý lesný celok sa nachádza na k.ú. Vrbov tzv. Vrbovská dolina kde obec hospodári na 120,36 ha. V tomto lesnom celku má Vrbov  pozemky roztrúsené na viacerých väčších aj na niekoľkých menších parcelách.  Z drevinového zloženia je tento celok o niečo rozmanitejší, vyskytujú sa tu dreviny smrek, borovica, buk, smrekovec, ojedinele aj jedľa, breza, jelša, javor ale aj orech. Na tomto lesnom celku vykonáva právo poľovníctva PZ Vlková.
Druhý lesný celok sa nachádza v bývalom vojenskom obvode Javorina na k.ú.  Ľubické kúpele tzv. Ľubická dolina (Wengleipz) v hrebeňových polohách pohoria Levočské vrchy. Obec hospodári  na jednom celistvom celku o výmere 268,36 ha. Hlavnou drevinou je smrek, ale vinou prírodných vplyvov ho výrazne ubúda a nahrádzajú sa hlavne bukom, jedľou, smrekovcom. Ojedinele sa vyskytujú aj javor, breza, jelša. Na tomto lesnom celku vykonáva právo poľovníctva PZ Javorina a vo vlastnej réžií obec Vrbov. Tento revír bol obecným zastupiteľstvom schválený ako revír, na ktorom sa vykonáva poplatkový lov zveri. Oba celky boli niekedy obhospodarované  Vojenskými lesmi a majetkami SR š.p.